14 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
6 พฤษภาคม 2561 โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนจังหวัดชัยนาท เรื่อง "ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบน้ำหยด เพื่อการเกษตรแก่ชุมชนจังหวัดชัยนาท"
27 เมษายน 2561 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
25 เมษายน พ.ศ.2561 โครงการบริการวิชาการผู้สูงอายุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "สูงวัย ไฮเทค" ครั้งที่ 5
22 เมษายน 2561โครงการจิตอาสาแบ่งปันสุขผู้สูงอายุ (สงกรานต์น้ำทิพย์)
9 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาท ต้อนรับคณะจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดชัยนาท(วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด
16 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ายอาสาพัฒนาชมชน ณ โรงเรียนบ้างวังเดือนห้า อ.หันคา จ.ชัยนาท
14 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการสัมมนาส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
9 กุมภาพันธ์ 2561 การประกวดโครงการการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน
7 กุมภาพันธ์ 2561 ติดตามผลบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา
3 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต(ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรย่อย)
19 มกราคม 2561 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย ครั้งที่ 36

 

 

Zip Locksmith